Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 07 2017

kofeina
Reposted fromjasminum jasminum viamandarynka mandarynka
kofeina
6160 3946
Reposted fromdaemondante daemondante viamandarynka mandarynka
kofeina
4027 daab
Reposted fromdyspnea dyspnea viamandarynka mandarynka
kofeina
może nie byłeś moją pierwszą miłością
ale byłeś tą przy której
wszystkie inne miłości
stały się nieistotne
— "Mleko i miód" - Rupi Kaur
kofeina
5460 95e1
Reposted fromlaters laters viazapomnialam zapomnialam
kofeina
Chciałem Cię tak szalenie rozkochać w sobie, jak sam się w Tobie kochałem.
— Charlotte Bronte
Reposted frompesy pesy viazapomnialam zapomnialam

May 29 2015

kofeina

March 29 2015

kofeina

- Mój drogi...
- Moja droga. I twoja droga. Tak się szelestnie przecięły. Śniły mi się twoje buty obok moich.

— Kuczok, Senność
Reposted fromkawainka kawainka viagorzkaczekolada gorzkaczekolada

March 17 2015

8725 2b1e 500
Reposted fromwyliczanka wyliczanka viaalicemeow alicemeow
kofeina
4419 5ac8 500
Reposted fromwildeyed wildeyed viamandarynka mandarynka
kofeina
Reposted fromgruetze gruetze viamandarynka mandarynka

March 15 2015

kofeina

March 05 2015

kofeina
2483 e366 500
Jarek "Khaal" Kubicki
2728 548c

greetingsfrompoland:

Maria Pinińska-Bereś, Transparent - performance, Pola krakowskie Prądnika, 1980

February 28 2015

February 19 2015

kofeina
1488 01c6

February 02 2015

kofeina
1449 97b5 500

January 23 2015

kofeina
7548 92e6
Reposted fromStuff-I-Like Stuff-I-Like viamandarynka mandarynka
kofeina
5628 3346
Reposted fromAng3ll Ang3ll viamandarynka mandarynka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl